Wednesday, May 20, 2009

Lugemisaasta logokonkurss nüüd avatud

Konkursi lähteandmed

Lugemisaasta on 2010. a toimuv teema-aasta, mille eesmärk on tuua fookusesse lugemine ning olla vastukaaluks vähenevale lugemusele. Logokonkurss on esimene samm lugemisaasta tervikliku visuaalse identiteedi loomisel. Lugemisaasta eesmärgid ja tegevused saab kokku võtta järgmiselt:
visioon: lugemisaasta on toonud tähelepanu keskmesse lugemise kui elukestva hariduse aluse ja arendava vabaaja veetmise vormi, ühiskonnas on laiemalt teadvustatud kirjanduse olulisus meie identiteedi kandjana ja tugevdajana; pärast 2010. aastat jätkuvad lugemist edendavad tegevused, mis on alguse saanud lugemisaastal.
missioon ja tegutsemise strateegia: lugemisaasta korraldamise käigus teevad lugemise ja kirjanduse edendamise, õpetamise ja toetamisega tegelevad organisatsioonid ja üksikisikud koostööd ühise eesmärgi nimel, et teadvustuks lugemise ( vaba- ja tarbelugemise) olulisust emakeele arendajana, silmaringi laiendajana ja isiksuse mitmekülgse arengu tagajana; lugemisaasta sündmused on korraldatud erinevatele huvi- ja sihtgruppidele ühistegevuse algatamiseks, mis jätkusuutlikena seovad eri põlvkondi, keelelisi ja kultuurilisi rühmi.

Konkursi tingimused
1. Konkursi korraldaja on Kultuuriministeerium koostöös MTÜ Eesti Disainerite Liiduga (EDL).
2. Konkursi eesmärk on leida sobivaim visuaalne lahendus lugemisaastale.
3. Konkurss on avalik, suunaga professionaalidele ja tudengitele, üheetapiline, võistlustulemuste väljaselgitamiseni anonüümne.
4. Konkursi keel on eesti keel.
5. Konkursist võivad osa võtta kõik Eestis tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud. Üks osaleja võib konkursile esitada rohkem kui ühe töö.
6. Konkursist ei tohi osa võtta žürii liikmed, sekretär, eksperdid ja isikud, kes on osalenud võistluse ettevalmistamises.
7. Võistlustöid hindab Kultuuriministeeriumi ja EDL-i moodustatud 5-liikmeline žürii.
8. Auhinnafond on kokku 15 000 krooni, mille jaotamise otsustab žürii.
9. Auhinnad: I - 10 000 kroon, II - 5000 krooni
10. Konkurss algab 11. mail 2009 ja lõpeb 15 juunil 2009, konkursi tingimustega on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel http://www.kul.ee/ ja Eesti Disainerite Liidu kodulehel http://www.edl.ee/.

Võistlusülesanne
1. Lugemisaasta logo peab olema mõistetav nii Eestis kui rahvusvaheliselt, omades laia tähendusvälja. Lahendus peab olema positiivne ja avatud, kandma endas innovaatilisust ja energiat.
2. Logo peaks koosnema märgi ja sõna Lugemisaasta ühendusest, samas mõistetav ka ainult märgina.
3. Logo võiks olla kasutatav kolmemõõtmelisena (esemestatuna).
4. Logo peab olema kasutatav värvilise ja mustvalgena; paberil ja kangal trükituna, võimaldama vähendamist ning olema kasutatav veebikeskkonnas.

Konkursi läbiviimise kord
1. Konkursile esitatud töö peab olema vormistatud digitaalselt (JPG või PDF formaadis) CD-l, lisaks A4 värviline väljatrükk.
2. Töö tuleb esitada kinnises A4 ümbrikus, mis on varustatud autori märgusõnaga ja tähisega Lugemisaasta logokonkurss. Osavõtja anonüümsuse tagamiseks palume osavõtja isikuandmed lisada töö juurde väikeses kinnises ümbrikus, mis on samuti varustatud autori märgusõnaga.
3. Küsimusi võib esitada Kultuuriministeeriumile kogu konkursi toimumise jooksul, tel. 628 2223, Krista Ojasaar.
4. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. juunil 2009 kell 17:00 Kultuuriministeeriumisse, Suur-Karja 23, 15076, Tallinn.

Žürii ja konkursitööde hindamine
1. Žürii valib konkursi võitja hiljemalt 15. juulil 2009.
2. Hinnatakse vastavust reglemendile, kujunduse professionaalsust, innovaatilisust ja nüüdisaegsust.
3. Žürii hindab ainult õigel ajal laekunud konkursitöid. Tööde vastavuse konkursi tingimustele otsustab žürii.
4. Konkursi tulemused kuulutatakse välja hiljemalt 16. juulil 2009 Kultuuriministeeriumi ja EDL-i kodulehel.
5. Konkursitööde kasutamine. Konkursi võitnud töö kasutamisõigus läheb peale vastavasisulise lepingu sõlmimist Kultuuriministeeriumi omandisse. Kavandi autor kinnitab, et ta on kavandi loonud isiklikult ja sellega ei rikuta ühegi kolmanda isiku õigusi. Kultuuriministeerium jätkab võimaluse korral koostööd autoriga visuaalse identiteedi teiste elementide väljatöötamiseks. Kultuuriministeeriumil on õigus teha võitjaks tunnistatud kavandis muudatusi kokkuleppel autoriga. Autor lubab Kultuuriministeeriumil näidata kavandi kasutamisel autori nime (nt laekunud töödest näituse korraldamiseks). Juhul kui Kultuuriministeerium lubab kavandit kasutada kolmandatel isikutel, ei ole Kultuuriministeerium kohustatud sellest autorit teavitama. Autoril ei ole õigust anda kavandit kasutamiseks kolmandatele isikutele.
6. Sobiva töö puudumisel on žüriil õigus auhinnafond ümber jaotada.
7. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada konkurss ning jätta auhinnad välja kuulutamata.
8. Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti vabariigi seaduste alusel.

No comments:

Post a Comment